Over Boekstart

Click here for English.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen ťn ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterken bovendien de band tussen ouder en kind.

BoekStart is ontstaan naar voorbeeld van het landelijke programma Bookstart in Groot-BrittanniŽ. Daar krijgen ouders drie keer een boekenpakket, voordat hun kind naar school gaat. Onderzoek naar dit programma laat zien dat Bookstart-kinderen met een voorsprong aan het lees- en taalonderwijs beginnen. En dat zij deze voorsprong ook gedurende hun hele schoolloopbaan weten te behouden. Ook in het Nederlandse programma worden boeken verspreid. Hierbij speelt de Bibliotheek een actieve rol. De Bibliotheek werkt samen met gemeente en consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen.

BoekStart wordt in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door Stichting Lezen (Marijke Bos) en de Koninklijke Bibliotheek (Julienne van den Heuvel). BoekStart en in het verlengde daarvan de Bibliotheek op school worden uitgevoerd volgens de principes van de doorgaande leeslijn die weer gebaseerd is op de doorlopende leerlijn. Daarbij staat een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten centraal waarbij het plezier in lezen prioriteit heeft.

Doorgaande leeslijn

BoekStart voor baby's
BoekStart voor baby’s kent vier uitgangspunten:

 • Ouders en baby’s delen boeken
 • BoekStart is voor elke baby
 • Iedere baby wordt bereikt
 • Er is een nauwe samenwerking tussen organisaties in de voorschoolse periode

Doel van BoekStart
Het doel is om ouders van baby’s intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen door ze te binden aan de plaatselijke Bibliotheek.

Rol van de Bibliotheek
Binnen BoekStart zijn drie elementen van belang:

 • Ouders van baby’s worden door de gemeente en het consultatiebureau†geÔnformeerd over wat de Bibliotheek hun baby te bieden heeft
 • Het is van belang dat de Bibliotheek zich presenteert op het consultatiebureau om ook op deze manier de Bibliotheek onder de aandacht te brengen van ouders
 • Ouders worden adequaat opgevangen door Bibliotheekprofessionals die het BoekStartpakket uitdelen in de Bibliotheek. U mag het BoekStartkoffertje ook meegeven zonder inlevering van de waardebon, de voorwaarde is wel dat de baby lid wordt van de Bibliotheek.

Status
In 2008 is gestart op zes locaties in Noord-Brabant. Daarna is het programma landelijk ingevoerd. In 2015 doet 99% van de Bibliotheken mee aan BoekStart voor baby's.

Gewenst resultaat
Er is een goed resultaat als blijkt dat:

 • BoekStart zichtbaar positief wordt ontvangen door ouders van baby’s
 • BoekStart-ouders met regelmaat de Bibliotheek bezoeken en materialen lenen voor hun baby’s
 • BoekStart wordt ondersteund door Bibliotheken, maar ook door consultatiebureaus en gemeenten.

BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Naast baby’s richt BoekStart zich nu op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Na een pilot in 2011 werd BoekStart in de kinderopvang in april 2012 officieel landelijk gelanceerd. Begin 2015 zijn er 100 basisbibliotheken (63%) die meer dan 800 kinderopvanglocaties (13%) begeleiden. Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:

 • in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang
 • in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
 • de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
 • ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek
 • voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan (via www.leesplan.nl) in het beleid
 • er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.